Chia sẻ về đề cử

  • Quốc Cường
    Thích nhất bài Anh ơi ở lại do Đạt G sáng tác
  • Thảo My
    Nghe bài nào của Đạt G là thấm bài đó
  • Linh Đan
    Luôn yêu thích những sáng tác của Đạt G
0  Bình Luận